Manetas Timeline


go back to 1997 Miltos Manetas, 1998 or go to 1999

Jeff Rian 's text at Purple Fashion magazine (back then Purple Prose)

Posted by Manetas Timeline on Monday, 15 June 1998

Miltos Manetas, "Mirrorsites 98"

Posted by Manetas Timeline on Tuesday, 15 March 2016

Miltos Manetas, "MANETAS.COM", business Card, 1998

Posted by Manetas Timeline on Sunday, 15 March 1998

Miltos Manetas, "Mirrorsites 98"

Posted by Manetas Timeline on Tuesday, 15 March 2016

Manetas Timeline